Portal Oświata | Matura | Druki szkolne


Strona główna Stażysta Kontraktowy Mianowany Ekspert Dyrektor
 Ekspert
System awansu
Stopnie awansu
 Forum

Ekspert

Ekspertem wchodzącym w skład komisji egzaminacyjnej lub kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, zwanym dalej "ekspertem", może być osoba, która:

 • posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie,
 • posiada co najmniej 7- letni staż pracy pedagogicznej, psychologicznej, naukowo-dydaktycznej, dydaktycznej albo artystycznej,
 • spełnia warunki określone w art. 10 ust. 5 pkt. 1 - 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zwanej dalej "Kartą Nauczyciela", ponadto spełnia jeden z warunków:
 • jest nauczycielem akademickim zatrudnionym w szkole wyższej, kształcącym nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, o których mowa w art. 1 ust. 1 Karty Nauczyciela,
 • jest nauczycielem zatrudnionym w zakładzie kształcenia nauczycieli,
 • jest nauczycielem konsultantem zatrudnionym w publicznej placówce doskonalenia nauczycieli,
 • jest nauczycielem zatrudnionym na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa art. 1 ust. 2 pkt. 1 Karty Nauczyciela,
 • jest nauczycielem doradcą metodycznym,
 • jest konsultantem współpracującym z Centrum Edukacji Artystycznej,
 • jest wychowawcą, pedagogiem lub psychologiem zatrudnionym w systemie placówek poradnictwa rodzinnego i opiekuńczo-wychowawczego,
 • jest nauczycielem dyplomowanym.


Publikuj
publikacje nauczycielskie
 Linkownia
Portal Oświata
MENS
Ekologiczny Strażnik Miejski
Gazetki szkolne
Stara chata
Oferty pracy dla nauczycieli