Portal Oświata | Matura | Druki szkolne


Strona główna Stażysta Kontraktowy Mianowany Ekspert Dyrektor
 Kontraktowy
System awansu
Procedura awansu
Stopnie awansu
Zmiany w systemie awansu zawodowego od 31 sierpnia 2004 r.
 Forum

Nauczyciel kontraktowy

ubiega się o stopień nauczyciela mianowanego - tok postępowania kwalifikacyjnego

 • Nauczyciel rozpoczyna staż 1 września składając wniosek u dyrektora szkoły
 • Staż trwa 2 lata i 9 miesięcy.
 • Dyrektor szkoły przydziela nauczycielowi kontraktowemu opiekuna stażu (nauczyciel mianowany lub dyplomowany).
 • Przy pomocy opiekuna nauczyciel kontraktowy przygotowuje i realizuje swój plan rozwoju zawodowego.
 • Opiekun stażu przygotowuje projekt oceny dorobku nauczyciela za staż.
 • Po zapoznaniu się z projektem oceny oraz po zasięgnieciu opinii rady rodziców, dyrektor dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego.
 • Ocena powinna być sporządzona na pismie oraz zawierać pouczenie o możliwości odwołania się od niej.
 • Jeżeli ocena ostateczna dorobku jest negatywna, ponowna ocena może być dokonana po odbyciu na wniosek nauczyciela dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy.
 • Nauczyciel kontraktowy po otrzymaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego, w ciągu 14 dni składa wniosek do organu prowadzącego szkole o podjęcie postępowania egzaminacyjnego.
 • Komisje egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę.
 • W skład komisji wchodzą: - Przedstawiciel organu prowadzącego szkołę - Dyrektor szkoły - Trzej eksperci z listy ministra MEN - Przedstawiciel związku zawodowego
 • Dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach nadzoru pedagogicznego oraz urlopowanych komisję egzaminacyjną powołuje Minister Edukacji Narodowej.
 • Nauczyciel kontraktowy, który zdał egzamin przed komisją egzaminacyjną, otrzymuje zaświadczenie o zdaniu egzaminu.
 • Stopień nauczyciela mianowanego nadaje organ prowadzący szkołę.


Publikuj
publikacje nauczycielskie
 Linkownia
Portal Oświata
MENS
Ekologiczny Strażnik Miejski
Gazetki szkolne
Stara chata
Oferty pracy dla nauczycieli