Portal Oświata | Matura | Druki szkolne


Strona główna Stażysta Kontraktowy Mianowany Ekspert Dyrektor
 Stażysta
System awansu
Stopnie awansu
Procedura awansu
Zmiany w systemie awansu zawodowego od 31 sierpnia 2004 r.
 Forum

Nauczyciel stażysta

ubiega się o stopień nauczyciela kontraktowego
tok postępowania kwalifikacyjnego

  • Rozpoczyna dziewięciomiesięczny staż pracy z dniem nawiązania stosunku pracy (1 września).
  • Dyrektor przydziela opiekuna stażu spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych (lub kontraktowych, lecz tylko wtedy, gdy w szkole nie ma mianowanych lub dyplomowanych).
  • Nauczyciel stażysta, przy pomocy opiekuna, przygotowuje i realizuje swój plan rozwoju zawodowego.
  • Opiekun stażu opracowuje projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.
  • Oceny dorobku zawodowego za okres stażu dokonuje dyrektor szkoły, po zapoznaniu się z projektem oceny przygotowanym przez opiekuna i po konsultacji z radą rodziców. Ocena powinna być sporządzona na pismie oraz zawierać pouczenie o możliwości odwołania sie od niej.
  • W przypadku gdy ostateczna ocena dorobku zawodowego jest negatywna, ponowna ocena moze być dokonana, na wniosek nauczyciela po odbyciu dodatkowego dziewięciomiesięcznego stażu.
  • Po otrzymaniu pozytywnej oceny Nauczyciel Stażysta w ciągu 14 dni składa do dyrektora szkoły wniosek o postępowanie kwalifikacyjne.
  • W skład Komisji powołanej przez dyrektora wchodzą: - dyrektor - przewodniczący zespołu przedmiotowego lub nauczyciel mianowany albo dyplomowany - opiekun stażu - przedstawiciel związku zawodowego (na wniosek nauczyciela stażysty)
  • Jeżeli nauczyciel stażysta uzyska akceptację komisji kwalifikacyjnej oraz zaświadczenie, otrzymuje od dyrektora szkoły akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego. Nauczyciel stażysta może ponownie przystąpić do rozmowy z komisją kwalifikacyjną tylko raz w danej szkole.


Publikuj
publikacje nauczycielskie
 Linkownia
Portal Oświata
MENS
Ekologiczny Strażnik Miejski
Gazetki szkolne
Stara chata
Oferty pracy dla nauczycieli